ملاحم، فتن؛ نشانه‌های ظهور

بیش از دو هزار نشانه برای فرج، ظهور و رستاخیر در کتب حدیثی نقل شده که می‏توان آنها را به چهار دسته تقسیم نمود:
۱٫ فِتَن: فتنه از ریشه فتن در لغت به معنای امتحان و آزمایش است.
۲٫ مَلاحم: جمع ملحمه به معنای جنگ و کشتار است.
۳٫ اشراط الساعه: اَشْراط جمع شَرَط به معنای نشانه و سرآغاز است. ساعه به معنای رستاخیر است. اشراط‌السّاعه، یعنی نشانه‏های رستاخیر.
۴٫ علائم‏ ظهور: عَلائِم جمع عَلامَه از ریشه عَلَم به معنای نشانه است.